Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim  uzatvorený prostredníctvom internetového obchodu www.vahy-obchod.sk

Vymedzenie základných pojmov 

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.vahy-obchod.sk:

ALSKO s.r.o., Ľudovíta Fullu 1199/17, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO : 47995165, DIČ : 2024176759, IČ DPH : SK2024176759

Kupujúci - fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.vahy-obchod.sk

Povinnosti predávajúceho

  1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá kupujúcemu tovar, ktorý si kupujúci objednal prostredníctvom elektronickej objednávky za platobných a dodacích podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
  2. Predávajúci dodá spolu s tovarom kupujúcemu všetky náležité doklady: faktúru, záručný list a návod na obsluhu v Slovenskom alebo Českom jazyku.
  3. Predávajúci zabezpečí tovar voči jeho poškodeniu pri preprave. To zahŕňa balenie a poistenie tovaru.
  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou a za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo prepravcu.
  5. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť včasné vybavenie jeho objednávky.

Povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať v elektronickej objednávke pravdivé a platné údaje.
  2. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek závad musí tieto bezodkladne  oznámiť predávajúcemu.
  3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

Objednávka

V prípade, že si kupujúci vyberie v internetovom obchode predávajúceho www.vahy-obchod.sk tovar a odošle elektronickú objednávku, potvrdzuje týmto záväznosť svojej objednávky a prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH).

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Cena tovaru

Ceny sú stanovené podľa aktuálnej ceny tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia. 

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu zmluvy a tý k uzavretiu zmluvy.

Dodanie tovaru

Tovar bude dodaný v čo najkratšom možnom termíne - pri bežnom tovare je termín dodania do 5 pracovných dní od objednávky, u menej bežného tovaru, ktorý nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá so zákazníkom prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade pozdržania dodávky bude zákazník okamžite informovaný. Pri prevzatí tovaru zákazník vykoná jeho kontrolu, prevezme faktúru a záručný list.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu plnú výšku kúpnej ceny. Platba za tovar objednaný v internetovom obchode predávajúceho (www.vahy-obchod.sk) je možná:

  1. dobierkou pri prevzatí tovaru. Dobierková suma je uhrádzaná kuriérovi spoločnosti DPD resp. pri Cargo zásielkach kuriérovi spoločnosti Geis SK.
  2. proforma faktúrou – platba pred dodaním tovaru, V prípade, že si vyberiete platbu prostredníctvom zálohovej platby – bude Vám tovar odoslaný až po pripísaní plnej výšky kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Storno objednávky

Objednávku je možné do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť: názov spoločnosti, Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. V prípade že kupujúci uhradil platbu za tovar na základe „zálohovej platby“ a svoju objednávku následne do 24 hodín zrušil - finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 14 dní bankovým prevodom na účet, ktorý nám kupujúci zadá (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky).

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho nákupná cena, V prípade, že niektorá z uvedených situácií nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu z kúpnej ceny a nedohodne sa s predávajúcim na náhradnom tovare, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a to v čo najkratšom možnom termíne.

Záruky a reklamácie

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu www.vahy-obchod.sk sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Závady, zistené pri prebratí tovaru, je kupujúci povinný reklamovať písomne u dodávateľa tovaru najneskôr do 3 dní odo dňa dodania tovaru.

Závady , ktoré nemohli byť zistené pri prebratí tovaru a na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť tovaru, je kupujúci povinný reklamovať u dodávateľa písomnou formou.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s tým súhlasí.